Digimon Tamers - Credits


 • Verantwortliche: Oofu Kawakami (TV Veröffentlichung), Taroo Kimura (Pressesprecher), Hiromi Seki
 • Original Planung: Akiyoshi Hongou
 • Story: Shueisha (V-Syanpu)
 • Serienzusammenstellung: Akira Konaka
 • Direktion: Yukio Kaisawa
 • Charakter Design: Tsuru Ataru, Syou Masaru
 • Art Design: Kahito Watanabe
 • Color Design: Itaita Taikou
 • Sound Director: Takashiki Yuosawa
 • Opening Theme Song "The biggest dreamer"
 • Ending Theme Song "My tomorrow" von AiM